Integritetspolicy

Integritetspolicy

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 § 8) gäller tystnadsplikt för all personal inom området, vilket omfattar även näringsterapi. 

Enligt patientsäkerhetslagen, 5 kapitlet, gäller följande begränsningar för komplementärmedicinska utövare: 1§ Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte: Behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar, -behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning, undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller genom lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos, behandla någon annan med radiologiska metoder, utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, undersöka eller behandla barn under åtta år, prova ut kontaktlinser

I Sverige räknas Näringsmedicinsk Rådgivning som komplementär/alternativ medicin och ska ses som ett komplement till traditionell sjukvård. Syftet är att stödja kroppens förmåga till självläkning och optimal funktion genom rekommendationer om kost, kosttillskott och livsstilsförändringar. Detta är inte samma sak som att bota sjukdomar. Vi ställer inga diagnoser och ger inte råd kring läkemedel. För personer under 18 år krävs målsmans godkännande för bokning av rådgivning. Målsman är även ansvarig för den omyndiges bokningar och betalningar.

För att kunna behandla dig med kontinuitet på ett säkert sätt för AB Hypericum Salus  journal över dina hälsouppgifter. Journalen omfattar de formulär som du fyllt i samt din behandlingsplan och alla mötesanteckningar. Uppgifterna i journalen sparas i tre år efter avslutad behandling enligt riktlinjer från Näringsmedicinska Terapeutförbundet. Uppgifterna lagras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan komma åt dem och lämnas aldrig vidare till någon person eller något företag. Du har rätt att när som helst ta del av de uppgifter som finns i din journal. Alla uppgifter i journalen tas bort på begäran. Den rättsliga grunden för lagringen är samtycke som du lämnar vid ditt första besök hos mig. Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke.

Dina kontaktuppgifter sparas i AB Hypericum Salus kundregister för att det ska gå att identifiera dig och kontakta dig samt för att kunna upprätta kvitton och fakturor. Den rättsliga grunden för lagringen är att uppgifterna behövs för att kunna uppfylla ett avtal. Uppgifterna lagras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och sparas i tre år efter avslutad behandling, förutom uppgifter som berörs av bokföringslagen och lagras i sju år. Du kan när som helst begära att få veta vilka uppgifter som finns lagrade om dig. Alla uppgifter tas bort på begäran om de inte behöver sparas enligt bokföringslagen. Inga uppgifter om dig eller från dig förmedlas vidare till tredje part utan din tillåtelse.